Справаздача

Cправазданне па дзейнасці арганізацыі

Sprawozdanie merytoryczne
na okres 08.2022-12.2023

STOWARZYSZENIE RUCH SOLIDARNOŚCI BIAŁORUSKIEJ
1) Dane organizacji
RUCH SOLIDARNOŚCI BIAŁORUSKIEJ
NIP: 7011099365
KRS: 0000984492
Regon: 522719098
Hoża 41-2
00-681 Warszawa
Data rejestracji: 2022-08-02

Dane dotyczące członków zarządu:
SADOUSKI DZIANIS - PREZES
RYMASHEUSKI VITAL - CZŁONEK ZARZĄDU
MIKHNAVETS ANATOL - CZŁONEK ZARZĄDU
TERESHKOVICH PAVEL - CZŁONEK ZARZĄDU
TURARBEKAVA ROZA - CZŁONEK ZARZĄDU

Celami Stowarzyszenia są:
a)ochrona praw i wolności człowieka zapisanych w Konstytucji RP oraz wdokumentach międzynarodowych dotyczących praw człowieka i edukacji obywateliw tym zakresie.
b)promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Białorusi, opartego na wartościach patriotycznych, uniwersalnych i moralnych narodów polskiego i białoruskiego.
2) Jakie działania były prowadzone w poprzednim roku

RUCH SOLIDARNOŚCI BIAŁORUSKIEJ został zarejestrowany w Polsce w sierpniu 2022 roku, aby wspierać białoruskie inicjatywy społeczne, działające na rzecz demokracji na Białorusi, a także pomagać białoruskim emigrantom w Polsce w integracji z polskim społeczeństwem (zapewniamy wsparcie psychologiczne i doradztwo prawne).

Pomagamy Białorusinom w realizacji projektów dotyczących demokratyzacji Białorusi, ochrony praw człowieka, przygotowania projektów reform dla Białorusi oraz wzmacniania więzi między społeczeństwem białoruskim i polskim.

Wspieramy także projekty związane z walką z rosyjską propagandą na Białorusi i mówieniem prawdy o wydarzeniach na Ukrainie białoruskiej publiczności. Strona internetowa inicjatywy: https://belarusforukraine.info/

Zapewniamy pomoc w rejestracji publicznych stowarzyszeń Białorusinów w Polsce. Strona internetowa inicjatywy: https://www.belsolidarity.com/registracyia-nda-u-polshy
Pomagamy białoruskim niezależnym inicjatywom działać wewnątrz kraju. Wspieramy społeczność lokalnych inicjatyw. Strona inicjatywy: https://etonashgorod.org/

Częścią naszej organizacji jest:
Niezależne Stowarzyszenie Białoruskich Prawników: https://bellawyer.org/
Białoruskie Stowarzyszenie Edukacji i Nauki: https://belaan.org/
Niezależne Stowarzyszenie Białoruskich Studentów: https://www.belsolidarity.com/inicyiatyvu
Instytut Rozwoju i Rynku Społecznego dla Białorusi i Europy Wschodniej. Jest to inicjatywa, która opracowuje dokumenty analityczne na temat sytuacji na Białorusi i przygotowuje projekty reform demokratycznych dla Białorusi: https://idsmbee.org/

RUCH SOLIDARNOŚCI BIAŁORUSKIEJ prowadzi projekty edukacyjne, kulturalne i informacyjne, a także projekty mające na celu obronę praw człowieka.

Nasza produkcja informacyjna (filmy, strony internetowe, praca w sieciach społecznościowych w latach 2022-2023 dotarła do ponad 500 000 Białorusinów mieszkających w kraju.
W latach 2022-23 zorganizowaliśmy ponad 80 różnych wydarzeń w Polsce i na Białorusi.
W naszych wydarzeniach edukacyjnych wzięło udział ponad 400 osób w Polsce i ponad 1000 osób na Białorusi.

W 2023 r. wsparliśmy ponad 50 inicjatyw publicznych mających na celu ochronę praw człowieka na Białorusi.
Wśród naszych priorytetów jest również walka z dyskryminacją i przemocą wobec kobiet na Białorusi. W tym celu stworzyliśmy inicjatywę wspierającą białoruskie kobiety. Strona internetowa inicjatywy to https://jojbel.org/

W 2023 roku stworzyliśmy stronę internetową wspierającą białoruską diasporę w Polsce: https://lixtar.media
Informacje o pracy naszej organizacji można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej https://www.belsolidarity.com/
Wszystkie wspierane przez nas inicjatywy: https://www.belsolidarity.com/inicyiatyvu
3) Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

RBS jest organizacją niekomercyjną, dlatego w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej.
4) Odpisy uchwał zarządu

27.08.2022 - Decyzja Zarządu RBS w sprawie planów i celów organizacji na 2022 r.
21.01.2023 - Decyzja Zarządu RBS w sprawie planów i celów organizacji na 2023 r.
20.02.2023 - Decyzja Zarządu RBS w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RBS na dzień 11.03.2023 r.
01.03.2023 - Decyzja Zarządu RBS o przyjęciu nowych członków RBS.
11.03.2023 - Przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RBS, na którym podjęto decyzje w sprawie:
1. wyboru nowych członków Zarządu Stowarzyszenia "Ruch Solidarności Białoruskiej"
2. Zmiana siedziby Stowarzyszenia "Ruch Solidarności Białoruskiej".
27.08.2023 - Decyzja Zarządu RBS w sprawie wykluczenia i przyjęcia nowych członków RBS.
22.12.2023 - Decyzja Zarządu RBS o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków RBS na dzień 08.01.2024 r.
5) Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

Darowizny – 831555,35 zl
Granty – 1056311,37 zl
6) Informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 509153,36 zl
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 308342,48 zl
c) działalność gospodarczą: 0 zl
d) pozostałe koszty: 0 zl
7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
ETAT: 2
Działalnośc gospodarcza: 0

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Wynagrodzenia ETAT: 91191,37 zl
Wynagrodzenia projekty: 372209,17 zl

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zl

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 372209,17 zl

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0 zl

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank PKO BP – 221444,13 zl
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 zl

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0 zl

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 0 zl

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa – 284342,88 zl
Zobowiązania – 270097,99 zl
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
0 zl
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Brak zobowiązańi podatkowych.
Składane deklaracje podatkowe to:
⦁ PIT-4R
⦁ PIT-8AR
⦁ CIT-8
⦁ VAT-9M

Вы можаце азнаеміцца з справазданнем па дзейнасці нашай арганізацыі ў 2022-2023 годзе, перайдзя па спасылцы.